Návštěvní řád

Provozní řád kina HUTNÍK Kladno

1. Provozovatelem kina je Kino Hutník s.r.o. IČO: 07967349

2. Kino je veřejnou kulturní institucí . Slouží především k promítání filmových představení, pořádání výstav a kulturních akcí spojených s promítáním nebo jen samotných kulturních vystoupení. Slouží k přehlídkám různých kulturních a filmových žánrů.

3. Kino je způsobilé k promítání 35mm filmu a digitálních projekcí ve standardu DCI  se zvukovým záznamem DOLBY DIGITAL, Surround EX. Minimální výši vstupného určuje distributor konkrétního filmu.

4. Kapacita kina je 303 míst - velký sál a 55 míst + 2 místa pro invalidy v malém sále

5. Kino poskytuje slevu na vybraná přestavení ze vstupného držitelům průkazů ZTP a ZTP/P (až 30%), důchodcům nad 70 let (10%) a dětské slevy na vybraná představení. Slevy nelze kombinovat a poskytují se na základě předložení potřebných dokladů.

6. Zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned u pokladny, pozdější reklamace se nepřijímají. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují.

7. Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný příplatek na Fond kinematografie MK stanovený zákonem České národní rady č.241/1992 ze dne 14.4.1992 a zákonem stanovenou DPH.

8. Vstup do veřejných prostor kina je možný až po zakoupení platné vstupenky.

9. Pokladna je otevřena 1 hodinu před začátkem prvního představení  a uzavírá se 20 minut po zahájení posledního večerního představení.

10. Na představení filmů mládeži nepřístupných a přístupných od 18 let je nutno na požádání pracovníka kina předložit průkaz k prokázání věku návštěvníka.

11. Předem rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději 30 minut před zahájením programu, jinak je pokladní systém automaticky uvolňuje do prodeje. Kino si vyhrazuje právo na změnu tohoto časového limitu u určitých titulů. O této skutečnosti je kino povinno diváka informovat. 

12. Vstupenky lze rezervovat a zakoupit přímo v pokladně kina nebo rezervovat přes internet na : www.kinohutnik.cz , vstupenky jdou online také zakoupit.

13. Při 3D projekci se brýle na tuto projekci prodávají v kině za poplatek 30,-Kč , nebo je možné donést si brýle vlastní. Platí ve velkém sále.

Při 3D projekci v malém sále se brýle zapůjčují a při ukončení představení se opět vrací obsluze ( většina donesených brýlí na malém sále nebude fungovat)

U dětí do 10 let je z bezpečnostních a zdravotních důvodů (může se vyskytnut bolest hlavy, nevolnost atp.) nutný doprovod osoby starší 18 let.

14. Za nezletilé diváky kina, případně jimi způsobenou škodu, odpovídá jejich zákonný zástupce.

15. V případě nedodání nebo nefunkčnosti filmové kopie může dojít ke zrušení představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit před tímto představením v pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do poloviny své metráže.

16. Filmové představení končí až po projekci závěrečných titulků. Diváci odcházejí, až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svoji bezpečnost.

17. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.

18. V prostorách kina je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje, omamné látky, v hledišti používat mobilní telefon a vodit či vnášet zvířata.

19. V kinosále je na základě zákona o autorských právech zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy.

20. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví upozorňujeme, že pokud diváci nejsou spokojeni s hladinou zvuku v promítacím sále, mají právo toto nahlásit odpovědným osobám, které jsou povinny sjednat okamžitě nápravu. 

21. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen   vedením školy a diváky do kina doprovází.

22. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.

23. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení se s provozním řádem kina.

24. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit pouze provozovatel kina.

1. 7. 2019 za provozovatele: Pavel Volf, Vojtěch Volf

Najděte svoji akci